Nyitva tartás:
Hétfõ: 1000 - 1500
Kedd: 1000 - 1500
Szerda: 1100 - 1545
Csütörtök: 800 - 1245
Péntek: 1000 - 1245
Online katalógus


1.sz. melléklet

Klauzál Gábor Általános Iskola

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete, mely a 16/1998. (IV.08.) , 11/1994. MKM rendelet figyelembevételével készült.

Általános adatok:

1. Név: Klauzál Gábor Általános Iskola Könyvtára

Cím: 6600 Szentes, Klauzál G. u. 12-18.

Tel.: 63-562-317

2. A könyvtár fenntartója: Klauzál Gábor Általános Iskola fenntartója

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Szentes Járási Tankerülete

3. A könyvtár tagja a Csongrád megyei iskolai könyvtárhálózatnak, szakmai érdekvédelmi szervezete a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete ( székhelye: Somogyi Könyvtár, 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.)

4. A könyvtár bélyegzője:

5. A könyvtár elhelyezése (emelet, bútorzat, m² ): földszint folyosó, 84 m², 22 személyes körasztal, 20 db párnás szék, elhúzható függöny, 16X 5 nyitott polc, folyóiratállvány, 1 db. katalógusszekrény, 30 polcos salgó állvány, 2 fotel, 4 számítógépasztal, 8X6 polcos beépített szekrény, 1 kölcsönző asztal, 1 guruló állvány.

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők a Pedagógiai programunk alapján:

Az iskola alaptevékenysége, sajátosságai:

Általános iskolai nevelés és oktatás 8 évfolyamon

napközi és tanulószobai ellátás

gyermek és ifjúságvédelem

sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

iskolai könyvtári tevékenység

kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése

A nevelő-oktató munka feladatai

– sokoldalú személyiség fejlesztése és egyénre szabott képességfejlesztés (tehetséggondozás és felzárkóztatás)

– biztos alapok nyújtása a továbbtanuláshoz,

– az anyanyelv megfelelő szintű elsajátítása,

– korszerű ismeretek nyújtása,

– kommunikációs képességek fejlesztése (számítástechnika, idegen nyelvek),

– művészeti nevelés,

– egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, szabadidő tartalmas eltöltése,

– erkölcsi nevelés,

– a névadó jegyében történő hagyományőrzés.

Az iskolai könyvtár szerepe és feladata:

az iskola Pedagógia programjában és helyi Tantervében megfogalmazott célok megvalósításában való közreműködés.

Biztosítja a szakszerűen és folyamatosan fejlesztett gyűjteményt, rendelkezésre bocsátja a különböző információhordozókat, tájékoztatást nyújt a helyben, vagy más könyvtárakban megtalálható dokumentumokról.

Központi szerepet tölt be az iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében, ennek megfelelően fejleszti a tanulók önálló ismeretszerzési képességét, részt vesz a könyvtárhasználatra nevelő órák, szabadidős programok, vetélkedők megtartásában, ösztönzi a tanulókat az olvasás megszerettetésére, általános műveltségük szélesítésére.

Biztosítja a pedagógusok alapvető szakirodalmi igényeinek kielégítését, az oktatás-módszertani kultúra fejlesztését, a nevelési konfliktusok, szituációk optimális megoldásához szükséges szakirodalmat.

Állományfejlesztés, gyűjteményszervezés

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, kapcsolódik a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskolai tevékenység egészéhez. Gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott pedagógiai program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a könyvtár működési szabályzata rögzíti. Az ennek megfeleltetett gyűjteményszervezés biztosítja a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári – tanulói igények teljesíthetőségét.

A könyvtári gyűjtemény egy rendszer, aminek jellemzője a gyarapodás mellett a csökkenés is. A szerzeményezés és az apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát. Ennek a folyamatnak a megtervezése és megszervezése egyik alapja a jó könyvtári munkának.

A könyvtár elsődleges feladata a használók dokumentum és információs szükségletének kielégítése Az iskolai könyvtárra jellemző még, hogy:

· működésében a referensz munka dominál,

· dokumentumtípusait tekintve a legösszetettebb,

· oktatóhely,

· fokozottan jelentkezik a hasznos információk iránti igény,

· a 2001. évi XXXVII. törvény 7. § (1)-ben foglaltak szerint megfelelő számú tartós

tankönyvet biztosít az arra rászoruló tanulóknak.

A gyűjtemény információs értékének megőrzéséhez állományelemzést (minőségi/mennyiségi) kell végezni. A vizsgálódás vonatkozhat az állományra, a használatra.

Az állományelemzés választ ad arra, hogy a gyűjtemény mennyiben felel meg a működési szabályzatban rögzített követelményeknek ill. a használói igényeknek.

Az állományelemzés során nyert adatok a következő területen hasznosíthatók:

gyűjteményszervezés (gyarapítás – apasztás),

évi költségvetés meghatározása,

az iskola szerkezeti változása,

pedagógiai programok megvalósítása,

a szolgáltatás minőségének emelése.

Gyarapítás

A könyvtár állomány vétel, ajándék és csere útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására fordítható összeget évente az iskola költségvetésében kell előirányozni, majd szerződésben a Könyvtárellátó Kht.-vel lekötni. Könyvek, vagy más dokumentumok csak a könyvtáros hozzájárulásával vásárolhatók a könyvtár számára.

A gyarapítás a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően történik
A gyarapítás formái:
– vásárlás(könyvtárellátótól, kiadóktól, terjesztőktől, könyvesbolttól, antikváriumból, folyóirat-terjesztőktől),
– ajándék ( Intézményektől, egyesületektől, magánszemélyektől)

Felesleges dokumentumokkal az állományt nem szabad terhelni. A gyűjteménybe nem illő művek elcserélhetők, jutalmazásra felhasználhatók..
– bekérés,
– csere.

Feldolgozás

A könyvtárba érkező dokumentumokat a könyvtáros szabályszerűen bevezeti az egyedi (cím-) leltárkönyvbe, a tankönyveket, a munkafüzeteket, tanári módszertani kézikönyveket, gyorsan avuló tartalmú kiadványokat pedig a brosúra-nyilvántartásba. A kurrens periodikákról ideiglenes cardex nyilvántartást vezet. Az új dokumentumok a Szirén Integrált Könyvtári Rendszerben is feldolgozásra kerülnek.

A feleslegessé vált, elavult, fizikailag tönkrement könyvekről, valamint az olvasók által elveszített könyvekről évente egyszer jegyzéket készít, s ezeket az állományból kivonja a 3/1975. KM-PM együttes rendelet szerint. Ugyancsak ezen rendelet szerint jár el a rendszeres állomány-ellenőrzéseknél.

Elhelyezés

A könyvtár állományát áttekinthetően, raktári rendben tagoljuk, a következők szerint (szabadpolcon):

– kézikönyvek

– szakirodalom (külön: sorozatok, segédkönyvek)

– szépirodalom (külön: mesék, kötelező olvasmányok)

– audiovizuális dokumentumok

– tankönyvek

– folyóiratok

– idegen nyelvi dokumentumok

– helytörténeti dokumentumok.
A könyvtár gyűjtőköre

Főgyűjtőkör: az általános iskolában oktatott tananyaghoz szükséges dokumentumok (magyar, történelem, biológia, földrajz, matematika, fizika, kémia, angol, német, ének-zene, rajz-művészetek, technika, informatika). Pedagógiai szakirodalom az alapfokú oktatáshoz.

Az iskola sajátossága az emelt szintű ének-zenei képzés 1-től 8. évfolyamon. Kiemelten gyűjtjük az oktatáshoz kapcsolódó kottákat, zenei, zenetörténeti könyveket.

Mellékgyűjtőkör: idegen nyelvi könyvtár, fakultáció, szakkör (úszásoktatás, táncoktatás, drámajáték).

A muzeális értékű gyűjtemények gondozása.

Biztosítja az IPR foglalkozásokhoz szükséges könyvtári hátteret.


Kézikönyvtári állomány:

– általános kis- és középszintű lexikonok, enciklopédiák teljességgel (1-1 pld.)

– szaklexikonok, szakenciklopédiák válogatva (1-2 pld)
– egy- és többnyelvű szótárak, fogalomgyűjtemények, (10-15 pld)
– adattárak, válogatva (1-2 pld)
– térképek, atlaszok, stb., válogatva (1-2 pld)
– a tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, válogatva (1-1 pld)
– nem nyomtatott ismerethordozók közül

a tantárgyaknak megfeleltetettek. 1-1 pld

Ismeretközlő irodalom:

Teljességgel kell gyűjteni a tanterv és alapvizsga követelményrendszerének megfeleltetett alap- irodalmat. Biztosítani kell a közismereti tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, munkáltató eszközként használatos dokumentumokat.

valamennyi oktatott tantárgyhoz tartozó alapfokú,

népszerű ismeretterjesztő művek teljességre törekvően(1-5 pld)

– az egyes tantárgyak kiegészítő irodalma válogatva (1-3 pld)

a tudományok és művészetek nagy alakjairól szóló életrajzok,

képes monográfiák, művészeti albumok válogatva (1-2 pld)

egyéni érdeklődéshez kapcsolódó népszerű

ismeretterjesztő munkák válogatva (1-1 pld)

helytörténeti és helyismereti kiadványok, térképek

pl. Szentes története, iskola névadójához kapcs. dok. teljességre törekvően

Szépirodalom:

Teljességgel kell gyűjteni a tanterv és az alapvizsga követelményrendszernek megfeleltetett:
– antológiákat, teljességre törekvően (1-2 pld)
– házi és ajánlott olvasmányokat, kiemelten (15-20 pld)
– teljes életműveket, válogatva (1-2 pld)
– népköltészeti irodalmat, teljességgel (1-2 pld)
– nemzeti antológiákat, teljességgel (1-2 pld)
– a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. telj. (1-2 pld)

Pedagógiai gyűjtemény:

– lexikonok, enciklopédiák, 1-1 pld.
– fogalomgyűjteményeket, szótárakat, 1-1 pld.
-. szakirodalmat, 1-1 pld.
– módszertani irodalmat, 1-1 pld.
– módszertani folyóiratokat, 1-1 pld.

Könyvtári segédkönyvtár

könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabványok,

módszertani segédletek 1-1 pld.

az olvasáspedagógia és könyvtárhasználattan

módszertani kiadványai, feladatgyűjteményei teljességre törekvően

1-1 pld.
Hivatali segédkönyvtár

az iskola működéséhez szükséges jogszabályok teljességre törekvően

1-1 pld.

– az intézményi költségvetéssel, gazdálkodással

kapcsolatos dokumentumok teljességre törekvően

1-1 pld.

Kéziratok, aprónyomtatványok
– az iskola pedagógiai dokumentációi, teljességre törekvően 1-1pld
– pályázati munkák (tanári / tanulói), teljességgel 1-1 pld.

Audiovizuális dokumentumok (1-1 példányban)

a tanórákon való szemléltetéshez, színesítéshez alkalmas CD – lemezek, VHS kazetták, DVD-k, CD-ROM-ok,

a szabadidő hasznos eltöltéséhez mesék, ifjúsági regények video változatai, ismeretterjesztő DVD-k

iskolai eseményeket megörökítő kazetták, lemezek.

Idegen nyelvi dokumentumok

– rövidített olvasmányok angol, német nyelven 10-15 pld.

-idegen nyelvi tankönyvek, munkafüzetek, segédkönyvek 1-5 pld.

Periodikák 1-1 pld.

-Napilap,

-Pedagógiai, tantárgy-metodikai szaklapok

– a tananyag kiegészítését szolgáló ifjúsági folyóiratok

– ismeretterjesztő heti- és havilapok

– könyvtári szakmai folyóirat

– az intézményvezetéshez szükséges közlönyök

Tankönyvek

 • azok a tankönyvek, amelyekből az adott tanévben iskolánkban tanítás folyik (minden évfolyamon)
 • lehetőséget biztosítva arra, hogy ha új gyerek érkezik az iskolába, zökkenőmentesen be tudjon kapcsolódni a tanulás folyamatába;
 • napköziben, tanulószobán ne okozzon gondot, ha aznap nem használták a tankönyvet, de a tanulónak feladata van belőle,
 • 1-1 példány a tanár rendelkezésére áll,
 • 2-3 példány pedig a hallgatók munkáját segíti.
 • tartós tankönyvek (főleg felső tagozaton használatos, munkatankönyvnek nem minősülő, több évig használható, évente újrakölcsönözhető kiadványok),
 • szöveggyűjtemények az irodalom tanításához,
 • könnyített idegen nyelvű olvasmányok,
 • példatárak,
 • atlaszok,
 • művészettörténeti összefoglalók.
 • olyan tankönyvek, amelyekből nem tanítunk ugyan, de tájékozódásra alkalmasak (általában ajándékba kapjuk a kiadóktól).

Nyelvi határok:

a könyvtár elsősorban magyar nyelvű könyveket gyűjt
– és az angol és német nyelv oktatásához szükséges szótárakat, tankönyveket, oktatási segédleteket
– a partneriskolai kapcsolatok miatt az adott országok nyelvén szótárakat


Időhatárok:

– kurrens és retrospektív irodalomból is gyűjt

Földrajzi határok:
– Magyarországon magyarul és angolul és németül megjelenteket
– határokon kívül magyarul megjelenteket
– a partneriskolai kapcsolatok miatt az adott országokban megjelenteket

A feldolgozás jellege szerint:
– könyveket, tankönyveket
– térképeket
– audiovizuális dokumentumokat
– programokat, multimédiás dokumentumokat
– kéziratokat, aprónyomtatványokat

Példányszám szerint:
– kézikönyveket legalább 2 példányban
– kötelező és ajánlott irodalmat egy osztály létszámának megfelelően
– tankönyveket, tanári -tanulói segédleteket az igényeknek megfelelően
-.AV dokumentumokat legalább egy példányban
– más dokumentumokat legfeljebb 5 példányban

Döntés a beszerzésről


A mérlegelés alapja a könyvtár gyűjtőköre. Ha a beszerzésre kijelölt dokumentumok értéke túllépi a beszerzésre előirányzott összeget ( a tartós tankönyvre biztosított összeg + az iskolai költségvetésben az adott naptári évre könyvtári beszerzésekre előirányzott összeg), akkor csökkenteni kell a vásárlás mértékét a következő lépésekben:
– ajánlott művek ( kézi- és segédkönyvek, házi és ajánlott olvasmányok) példány-
számának csökkentése,
– ajánlott művek féleségének csökkentése, vagyis több cím, de kevesebb példányban,
de legalább 2 példányban (tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő irodalom),
– a törzsanyag példányszámának csökkentése,
– a szaktantermi kézikönyvek beszerzésének szüneteltetése.
A szelektálás fokozataiból következik a gyűjtemény teljességének védelme, az arányosság biztosí-
tása. A beszerzés tényének eldöntésekor meg kell határozni a példányszámot, a beszerzés módját és az állománybavétel jellegét( időleges / végleges.).

Az állománybavétel az állománynyilvántartási szabvány (MSZ 3448-78) szabályozása alapján történik.

Az állományapasztás

A gyűjteményszervezés fontos része a tervszerű, folyamatos dokumentumkivonás:
– elavult dokumentumok kivonása,
– fölösleges dokumentumok kivonása,
– természetes elhasználódás miatt.
Hiány miatti, nem tervszerű dokumentumkivonás:
– elháríthatatlan esemény miatt,
– kölcsönzés közben elveszett,
– állományellenőrzési hiány miatt.

Szentes, 2013. március 12.

Dévay István Bíró-Szabó Ágnes

Igazgató könyvtáros

Kapcsolat
Klauzál Gábor Általános Iskola
6600 Szentes
Klauzál u. 12-18.
Tel: 63/562-317
E-mail: biroszabo@gmail.com
Könyvtáros: Bíró-Szabó Ágnes