Nyitva tartás:
Hétfõ: 1000 - 1500
Kedd: 1000 - 1500
Szerda: 1100 - 1545
Csütörtök: 800 - 1245
Péntek: 1000 - 1245
Online katalógus


A Klauzál Gábor Általános Iskola Könyvtára

Szervezeti és működési szabályzata


Tartalom:

1. A könyvtár adatai————————————————————————————1

2 A könyvtár fenntartása és felügyelete: 3

2.1 A könyvtár fenntartója3

2.2 A könyvtár felügyeleti szerve3

2.3 Az iskolai könyvtár gazdálkodása4

3 Az iskolai könyvtár feladata4

3.1 A könyvtár alaptevékenységei 4

3.2 A könyvtáros munkarendje5

4 A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre5

5 Az állomány elhelyezése7

6 Állományba vétel, állományvédelem7

7 Az állomány feltárása8

8 A könyvtáros munkarendje8

9 A könyvtár használati szabályzata8

10 Záró rendelkezések9

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának és mellékleteinek alapdokumentumai

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

2004. évi XVII. törvény. A tankönyvpiac rendjéről és a közoktatásról szóló törvények módosítása.

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közművelődési intézmények névhasználatáról

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

3/1975.(VIII.17.)KM-PM számú rendelete a könyvtári ellenőrzésről (leltározásról) és az állományból való törlésről

Az iskola Pedagógiai programja


A könyvtár adatai

A könyvtár neve: Klauzál Gábor Általános Iskola Könyvtára

Címe: 6600 Szentes, Klauzál Gábor u. 12-18.

A könyvtár alapítási éve: 1984

Alapító okiratának száma: Könyvtár alapító okirat nem maradt fenn.

A könyvtár bélyegzője:

A könyvtár fenntartása és felügyelete:

A könyvtár fenntartója

Klauzál Gábor Általános Iskola fenntartója

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Szentes Járási Tankerülete

A könyvtár felügyeleti szerve

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Szentes Járási Tankerülete

Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója,

Ø aki e feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről,

Ø biztosítja a megfelelő munkakörülményeket, az állományvédelem feltételeit.

Ø Kinevezi a könyvtár vezetőjét, meghatározza munkaköri feladatait.

Ø Gondoskodik a rendszeres nyitva tartásról.

Ø A költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi feltételeinek javításához szükséges fejlesztési igényeket.

Ø A tervszerű állományépítés érdekében beszerzési keretet biztosít és jóváhagyja a dokumentumok vásárlását.

Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői jegyzéken szereplő szakember végzi.

Az iskolai könyvtár gazdálkodása

Ø Feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket fenntartó az iskola éves költségvetésében biztosítja.

Ø Az iskola a könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy bocsátja a könyvtárostanár rendelkezésére, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.

Ø Az iskola vezetése gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről (irodaszerekről és szociális feltételekről) is.

Ø A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtárostanár feladata.

Ø A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtárostanár felelős. Ezért csak a beleegyezésével lehet a könyvtári költségvetési keretből dokumentumot vásárolni.

Az iskolai könyvtár feladata

A könyvtár alaptevékenységei

Ø Könyvtári szolgáltatást nyújt az iskolai tanulói és dolgozói részére.

Ø Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőköre igazodik a műveltségi területek követelményeihez, és az iskola tevékenységének egészéhez. Gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. A Gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához. Tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a Helyi tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket.

Ø Biztosítja a könyvtárpedagógiai program megvalósíthatóságát.

Ø Biztosítja a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét.

Ø Az iskola helyi sajátosságának (emelt szintű ének-zenei képzés) megfelelően biztosítsa a szakmai könyvtári hátterét.

Ø Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és a felhasználók rendelkezésére bocsátja.

Ø Biztosítja az IPR foglalkozásokhoz szükséges könyvtári hátteret.

Ø Tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól.

Ø Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát, ill. kölcsönzését.

A könyvtár működési rendjét, állományalakítási szempontjait, kereteit a Szervezeti és működési szabályzat rögzíti.

A könyvtáros munkarendje

Ø A könyvtáros heti munkaideje 40 óra. A jogszabályban meghatározott időben: heti 26 órában tart nyitva.

Ø A fennmaradó óra 70 %-ában zárva tartás mellett könyvtári munkát végez. A fennmaradó 30 %-ban iskolán kívüli munkát (tájékozódás, kapcsolattartás, szerzeményezés, stb.) végez.

Ø A nyitva tartást és zárva tartás melletti munka idejét órarend rögzíti.

A könyvtáros feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre

A könyvtár alapfeladataihoz és az olvasók igényeihez igazodva folyamatosan, tervszerűen gondozza állományát: szakszerű gyarapítással és apasztással.

Az állománygyarapítás

Ø a költségvetésben könyvtári beszerzésre elkülönített keretből beszerzéssel történik.,

Ø pályázatokon nyert összegből beszerzéssel történik.

Ø ajándékozás által történik

Az állománygyarapítási keret folyamatos, maradéktalan felhasználásáért a könyvtár vezetője a felelős. Amennyiben a feltételek lehetővé teszik, szerződést köt a Könyvtárellátó Kht.-val, és igénybe veszi a kedvezményes könyvvásárlási lehetőségeket.

A gyűjtőkört az intézmény által megfogalmazott és nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. A Gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához. Tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a Helyi tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket.

A gyűjtőkört meghatározó tényezők:

Ø Az iskola 8 osztályos általános iskola

Ø NAT , NAT2

Ø A Pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok

Ø Helyi tanterv. Tantárgyi követelményrendszer

Ø Tehetséggondozás

Ø Felzárkóztatási program

Ø Integrált nevelés-oktatás

Ø Iskolán kívüli források. : számítógépes hálózaton elérhető információs források, adatbázisok

Ø A könyvtár a saját gyűjtőkörét meghaladó egyedi igények esetén a keresett dokumentum lelőhelyéről tájékoztatást nyújt.

A könyvtári állománygyarapítás és állományapasztás szabályait a Gyűjtőköri szabályzat tartalmazza.

A Gyűjtőköri szabályzatot – elfogadása előtt – az országos szakértői jegyzéken szereplő szakember véleményezi.


Az állomány elhelyezése

Az iskolai könyvtárban : a könyvállományt szabadpolcon, a nem hagyományos dokumentumokat a számukra rendszeresített tároló állványokon vagy szekrényekben helyezzük el.

Tantermi letéti állományokat szekrényben tároljuk.

Az állomány tagolódása az iskolai könyvtárban:

Ø Kézikönyvtár és olvasótermi állomány: tárolása a raktári jelzet alapján történik. A gyűjteménybe el kell helyezni minden olyan mű egy példányát, melyet gyakran kérnek helyben használatra. Ez az állományrész csak külön szabályozás alapján kölcsönözhető.

Ø Ismeretterjesztő- és szakirodalom: raktározása a raktári szakjelek szerint történik.

Ø Szépirodalom: a Cutter-táblázat alapján szerzői betűrendbe sorolva, megnevezett szerző hiányában, vagy háromnál több szerző esetén a cím szerint, a névelőket nem figyelembe véve történik.

Ø Pedagógiai dokumentumok: különgyűjteményként kezeljük

Ø Idegen nyelvi anyag: különgyűjteményként kezeljük

Ø Iskolatörténeti és az iskola névadójáról/tól gyűjtött dokumentumok: különgyűjteményként kezeljük

Ø Helytörténeti dokumentumok: különgyűjteményként kezeljük

Ø Nem hagyományos dokumentumok: témakörönként, mint különgyűjteményt kezeljük

Állományba vétel, állományvédelem

A könyvtár állományvédelméről a fenntartó a könyvtároson keresztül gondoskodik.

Ø A könyvtár köteles minden dokumentumát nyilvántartásba venni. A dokumentumokat a könyvtáros leltárba veszi, ellátja tulajdonbélyegzővel és leltári számmal. A számlán feltünteti a leltározás tételszámát.

Ø Az állomány nyilvántartása a címleltárkönyvben történik.

Ø Az elveszett, elhasználódott és elavult könyveket évente törölni kell.

Ø A fölöspéldányokat időszakos állományellenőrzéskor törölni kell.

Ø Az állomány tételes ellenőrzése 10000 kötet alatt kétévenként, 10000 kötet fölött 3 évenként

Ø Az állományapasztáshoz és az időszakos leltárhoz segítő közreműködőket kell kérni.


Az állomány feltárása

A könyvtár valamennyi címleltárkönyvben nyilvántartott dokumentumáról szerkesztett katalógus készül.

Integrált adatbázis [SZIRÉN]

Leíró cédulakatalógus

A könyvtáros munkarendje

A könyvtáros feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza.

A könyvtáros feladatai:

Ø A könyvtárpedagógiai program végrehajtása ( könyvtári alapozó órák, könyvtárhasználati órák megtartása, és a könyvtárhasználatra épülő szakórák, foglalkozások előkészítése, feltételeinek biztosítása)

Ø Felkészítés könyvtári vetélkedőkre

Ø Gyűjteményszervezés

Ø Tájékoztatás

Ø Rend tartása a polcokon a szabadpolcos térben

Ø Kölcsönzés:

a) A könyvtárhasználó adatainak (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím) nyilvántartásba vétele – a személyes adatok védelme

b) Az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások vezetése

c) Késedelmes olvasók figyelemmel kísérése, felszólítása

d) Az elveszett és megrongált dokumentumok árának megtéríttetése

e) Az olvasók eligazodásának, tájékozódásának, önálló könyvtárhasználatának segítése

f) Kívánságfüzet vezetése a könyvtári gyűjtemény kiegészítése érdekében

Ø Éves statisztikai adatszolgáltatás az ágazati minisztérium által elrendelt módon és időben

A könyvtár használati szabályzata

A könyvtár használati szabályzata (házirendje) külön mellékelve.


Záró rendelkezések

A könyvtári szabályzatról, a szükséges módosításokról – a könyvtáros javaslatainak figyelembe vételével – a fenntartó gondoskodik.

A Szervezeti és működési szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok alapján készült, a fenntartó jóváhagyásával.

A szabályzat visszavonásig érvényes, egyúttal minden korábbi szabályozás érvényét veszti.

A működési szabályzat mellékletei:

1. Gyűjtőköri szabályzat

2. Könyvtárhasználati szabályzat

3. Katalógusszerkesztési szabályzat

4. Tankönyvtári szabályzat

5. Munkaköri leírás

Szentes, 2013.03.12.

könyvtárvezető

intézményvezető

Kapcsolat
Klauzál Gábor Általános Iskola
6600 Szentes
Klauzál u. 12-18.
Tel: 63/562-317
E-mail: biroszabo@gmail.com
Könyvtáros: Bíró-Szabó Ágnes